Header image
 

 

KORNAI JÁNOS

Các ý tưởng về chủ nghĩa tư bản

NXB Thời Đại, 2012

Dịch: Nguyễn Quang A

 

 

 

Contents

Preface

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viet-cover